Arbetstidskonto (ATK)

Här följer en kort information om vad som gäller.

3,5 % av din lön avsätts till det individuella arbetstidskontot.

 

Arbetsgivaren skall före januari månads utgång året efter respektive avsättningsår lämna

uppgift till de anställda om storleken på de avsättningar som gjorts för var och en.

Avsättningen till arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller kontant.

 

För nyanställd gäller att vid de fem första åren, skall dock avsättningen tas ut som pensionspremie.

Efter det att den anställde fått uppgift om storleken på det under året avsatta beloppen, skall hon/han under februari månad underrätta arbetsgivaren om hur det avsatta beloppet skall utnyttjas. Man har rätt att fördela sitt tillgodohavande mellan flera alternativ.

 

Avsättning till pensionspremie:

För anställda som önskar att avsatta medel skall användas till pensionspremie gäller följande:

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % samt tillför ytterligare 28 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avstämningstidpunkten, 1 januari, inte har fyllt 25 år.

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % av den för pensionspremie avsatta beloppet samt tillför ytterligare 33 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterade pensionsmedförande lön till Fora som inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (ibb).

* Arbetsgivaren inbetalar 3,5 % samt tillför ytterligare 58 % av den för pensionspremie avsatta beloppet för anställd som vid avsättningstidpunkten, 1 januari, har fyllt 25 år och under kalenderåret innan avsättningstidpunkten haft en inrapporterad pensionsmedförande lön till Fora som överstiger 7,5 ibb.

* För anställd, för vilken, vid avsättningstidpunkten 1 januari, inbetalning till Avtalspension SAF-LO, ej längre sker, inbetalar arbetsgivaren enligt första strecksatsen denna punkt.

 

För ytterligare information – Se Kollektivavtal § 4, eller kontakta expeditionen.