Avtal 2023

Lön 

 • 1 April 2023 höjning med 3,6% av de tillsvidareanställdas samlade ordinarie lön.
 • Nytt för 2023 är att lönepotten räknas ut lokalt, och den hamnade på 204 704 kr beräknat på 181 stycken tillsvidareanställda.
 • Krontal/person 1131 kr. Med ÅRD 1216 kr.
 • Lönegrad A1 och A2 höjs ej i lönerevisionen, detta utrymme flyttas till ordinarie lönepott. 
 • Fördelning av lönepott.
   • Stupstock 2023 80/20
   • Garantihöjning 1071 kr
   • Befattningstillägget för följande befattningar höjs med krontal; Elektriker 1000 kr, Automation 300 kr, Mekaniker (Team) 1000 kr och Rullmaskin, 300 kr.
 • Övriga tillägg höjs med 3,6%
 • Grundlönen höjs till 25 000 kr.
 • Justering av lön för kollegor med samma befattning.
 • Den totala höjningen blev från 3,6 till 3,957% plus OB-höjningen.

 

Kompledighet

 • Nya regeln §4C mom. 1 avseende rätt att välja kompensationsledighet träder i kraft 1/4 2024.
 • Nya regeln §4C mom. 2 avseende rätt att spara till ”kompbank”.
  – Komptak 120 timmar (träder i kraft 31/12 2024).
  – Överskjutande kompsaldo kan väljas att avsättas till pension.
  – Pension uppräkning 5% av beloppet av den lön som inte överskrider 7,5 IBB.
  – Pension uppräkning 30% av beloppet av den lön som överskrider 7,5 IBB.
 • Nya regeln §4C mom. 3 utläggning av sparad kompensationsledighet.
 • Nya regeln §4C mom. 4 återföring av kompledighet höjs till 150 timmar.
 • Nya regeln §4C mom. 5 Om nationaldag, 6 juni, infaller på en lördag eller söndag utgår kompensationsledighet i motsvarande grad för anställda i intermittent och dagarbete.

 

OB-ersättning

 • Nya regeln §8 mom. 1C, Höjd OB-ersättning dag före storhelg.
  – Fast OB höjs till 26% (24,85%) för 3-skift.
  – Fast OB höjs till 21,41% (20,5%) för Renseriet med 5-skift.
  – Även de som har beredskap och jobbar eftermiddag berörs av höjningen.

 

Livsarbetstid ATK

 • Nya regeln §7 mom. 1,3 och 6, avseende Livsarbetstid träder i kraft 1/4 2023.
 • I löneunderlaget ingår numera all lön. Dvs. OB, övertid, sjuklön,
  semesterersättning, osv.
 • Avsättning med 3,5% av löneunderlag.
 • Dubbla uträkningar 2023, en från 1/1 till 31/3. Samt 1/4 till
  31/12.
 • Anger man ej hur man vill att ATK skall användas, går den med
  automatik till pension.
 • Inskränkning i rätten till förläggning av ledighet med ATK
  – Huvudsemesterperiod juni-augusti samt större planerade UH-stopp.

 

Semesteruppdelningsersättning

 • Gäller från 1/4 2023
 • Semesteruppdelningsersättning höjs från 243 kr år
  2023 till månadslön/50.

 

Tretimmarsregeln

 • Justering av tretimmarsregeln gäller från 1/4 2023.
 • Kommer fortsättningsvis INTE att gälla vid arbetsplatsträffar,
  skiftlagsträffar, information och utbildningar i anslutning till
  ordinarie arbetstidens början.

Timanställning

 • Arbetsgivaren har framfört ett önskemål om timanställning
  vid korttidsfrånvaro som ej kan ersättas med ordinarie
  personal.
   – En arbetsgrupp skall tillsättas.

Friskvård

 • Önskemål om att träna i anslutning till arbetet på
  betald arbetstid (friskvårdstimme).
   – Arbetsgivaren föreslår att FRIO tillsammans med
     Säkerhetspelaren föreslår satsningar för att främja
     hälsan.

 

Vid eventuella frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen!